Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Aktywności Młodzieżowej

Centrum Aktywności Młodzieżowej

logotyp efs -  flaga.jpg

Tytuł projektu: Centrum Aktywności Młodzieżowej

 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.5: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodych dorosłych w wieku 18-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Miasto Katowice.
Działania w ramach projektu stanowią  odpowiedzieć na potrzeby tej grupy i mają na celu zniwelować bariery aktywizacji społecznej i zawodowej. Wobec tego w ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do społeczności młodzieżowej i ich otoczenia (tzw. PAL kategorialny) a bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 80 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni kwalifikacje i kompetencje, mające na celu włączenie w działania obywatelskie na rzecz Miasta Katowice poprzez realizację 8 inicjatyw lokalnych. Planuje się, iż 30 osób zostanie objętych wsparciem zawodowym dzięki czemu zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.
 
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 124 142,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 067 934,90 zł, w tym w tym wartość dofinansowania z EFS  wynosi 955 520,70 zł (85%), z BP 112 414,20 zł (10%).

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.
 
Realizator projektu:
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie MOST z siedzibą w Zabrzu (Lider) oraz Miasto Katowice (Partner). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 56 207,10 zł.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice