EFS z flagą - strona.jpg


Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa w okresie od sierpnia 2017 do lipca 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 77 osób (w tym 31 mężczyzn i 46 kobiet) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Janów - Nikiszowiec, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. Zadania w projekcie obejmują głównie organizację społeczności lokalnej, wsparcie inicjatyw oddolnych, usługi aktywnej integracji.

Okres realizacji projektu: VIII 2017r. – VII 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 325 039,88 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 185 562,00 (85%), z budżetu państwa wynosi 139 477,88 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 19 450,69 zł.

Stan realizacji: Umowa w trakcie podpisywania.