Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach proj. zostanie objęty Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem proj. jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród uczniów kierunku Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej poprzez podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 02.XI.2020-30.06.2022r. W ramach projektu 30 uczniów (30M) ZSTiO nr 3 w Katowicach będzie mogło skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalających/kwalifikacyjnych lub staży uczniowskich. Ponadto, 4 nauczycieli zawodu (1K,3M) skorzysta ze wsparcia w postaci kursów doskonalających/kwalifikacyjnych (instruktorskich) oraz dodatkowo zostanie doposażona pracownia do praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 12, tak by odzwierciedlała naturalne warunki pracy, dzięki czemu wzrośnie jakość oraz efektywność nauczania w placówce.

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - II kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 369 727,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 351 241,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice