Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / Poddziałanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu zarządzania transportem w Katowicach pod nazwą „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (ITS). Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace związane z modernizacją infrastruktury na skrzyżowaniach, adaptacją pomieszczeń na Centrum Sterowania Ruchem oraz Systemem Centralnym i systemem monitoringu, a także nadzór nad projektem i działania promocyjne.


Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie Katowic. Przedmiotowy system będzie funkcjonował na terenie Miasta Katowice na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.


Okres realizacji projektu: II kw. 2017 r. – IV kw. 2023 r.


Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 85 129 932, 83 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 67 209 049,98 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 17 920 882,85 zł.


Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice