Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

 EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów (48K,32M) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła nr 2) poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów celem uzyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wybór formy wsparcia oraz tematyka kursu zostanie określona na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia opracowanej podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto, w ramach projektu nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego w ZSG w Katowicach poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych (11K) oraz zmodernizowanie/doposażenie pracowni nauki zawodu, w okresie realizacji projektu od 01.09.2020r. do 30.06.2022r.

Okres realizacji projektu: III kw. 2020r. do II kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 812 534,10 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 771 907,39 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice