Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Otwórz Radosną Przyszłość

Otwórz Radosną Przyszłość

 


Tytuł projektu: Otwórz Radosną Przyszłość

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Miejskie Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach.
Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola.

Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:

  • wdrożenie i realizację programu Klucz do uczenia się – jest to program wychowania przedszkolnego wg teorii Lwa Wygotskiego;
  • zorganizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci;
  • aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji projektu;
  • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 185 723,72 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 13,5% to środki pochodzące z budżetu państwa. Pozostałe 1,5% stanowi wkład własny Miasta Katowice.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice