Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Projekt pn. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowie i Dąb" w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r. obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 60 osób (37K, 23M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru. Projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi   939 717,45 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi  798 759,83 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi  140 957,62 zł.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice