Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet SOS Szkolenia otwartych szans

SOS Szkolenia otwartych szans

​​EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: SOS Szkolenia otwartych szans.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 84 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni rysunku technicznego odręcznego i komputerowego. Zawody, w jakich kształcą się uczniowie, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu to: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik energetyk. 

Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. – IV kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 643 016,09 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 610 865,29 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice