Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet SOS_3 Szkolenia otwartych szans

SOS_3 Szkolenia otwartych szans

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: SOS_3 Szkolenia otwartych szans

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 60 uczennic i uczniów (50M, 10K) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kompetencji kluczowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez doposażenie laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych i realizację doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli (7M, 3K) Śl.TZN przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych (5M, 1K).

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.135.327,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1.078.561,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice