Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek KarieryTytuł projektu: Szkolny Ośrodek Kariery

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 199 uczniów i uczennic ww. szkoły.
Celem projektu było przygotowanie uczniów i uczennic Gimnazjum nr 5 do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, a także wychowanie aktywnych ludzi przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie w Gimnazjum nr 5 tzw. Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego realizowane były następujące działania:

zajęcia grupowe z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,

zajęcia indywidualne z uczniami prowadzone przez doradców zawodowych,

stworzona została baza informacyjna dotycząca rynku pracy,

​​​​szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne.


Okres realizacji projektu:
styczeń 2011 – grudzień 2012

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosiła 187 520,00 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% stanowiło krajowe wsparcie finansowe.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice