Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy/ Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy/ Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników Urzędu Miasta Katowice. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę warunków pracy tj. przez doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń, wynikających  z zatwierdzonej „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Katowice”. Działania przewidziane w projekcie skierowane będą do 446 pracowników (344K,102M).

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - III kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 167 250,80 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 027 180,70 zł, w tym wsparcie finansowe EFS 992 163,18 zł (85%) i z budżetu państwa 35 017,52 zł (3%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 140 070,10 zł (12%) wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice