Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wejdź na rynek z perspektywą

Wejdź na rynek z perspektywą

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Wejdź na rynek z perspektywą


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (26K,24M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży u pracodawców, szkoleń zawodowych lub prac interwencyjnych.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu:  1 stycznia 2021r. - 31 grudzień 2021r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 568 415,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 539 994,25 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice