Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem


Zapraszamy mieszkańców Katowic do zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu. 


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji. 

Raport.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf
Uwaga termin skałdania uwag do projektu Programu wydłużony!

Dokument pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” został opracowany i przekazany przez Wykonawcę w lutym 2020 r. i w takiej formie skierowany do konsultacji społecznych. Jednakże sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19, w tym w Katowicach, zmusza do ostrożnego podejścia do planowania przyszłych działań inwestycyjnych. Dlatego też działania związane z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów) ujęte w tabeli 48 „Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie krótkookresowej 2019 ÷ 2024 – hałas drogowy”, tj. działania:


1. HD09 - Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m po stronie zachodniej; projekt i budowa zabezpieczeń w ramach planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego; 

2. HD11 - Ekran akustyczny wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu przedszkola (wokół placu zabaw)


zostały obecnie przesunięte do realizacji w perspektywie  średniookresowej w latach 2024-2029, tj. do tabeli 49 jako działania o oznaczeniach HD12 i HD13.


Z kolei dla ograniczenia uciążliwości hałasu drogowego w ciągu ul. Mikołowskiej od al. Górnośląskiej do ul. Gallusa (działanie HD10-teraz HD09) w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona analiza akustyczna oraz wykonany projekt możliwych do wdrożenia rozwiązań minimalizujących hałas drogowy. Dopiero na podstawie wyżej wymienionej analizy połączonej z konsultacjami społecznymi zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu najbardziej racjonalnego rozwiązania inwestycyjnego.  W związku z powyższym treść projektu dokumentu uległa zmianie w opisanym obszarze. Na Państwa dodatkowe opinie do projektu Programu czekamy do 18 maja br.


skorygowane dokumenty:

20200511_POH_Katowice_2019.pdf  

20200511_POH_Katowice_2019_Zalacznik_1_Wizualizacje.pdf


Uwagi i opinie mieszkańców są zbierane za pomocą formularza konsultacyjnego. Można go uzupełnić bezpośrednio TUTAJ, albo pobrać i odesłać na adres e-mail: konsultacje@katowice.eu, wpisując w tytule wiadomości "uwagi do programu".

formularz konsultacyjny


Opinie w ww. terminie będzie można również przesłać listem pod adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne.
Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, z którym można zapoznać się - TUTAJ


Czym jest Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice ?

Przedstawiony projekt dokumentu stanowi aktualizację Programu uchwalonego w 2017 roku i  jest trzecim opracowaniem tego typu dla Katowic. Dokument ten ma na celu wskazanie działań w mieście, które ograniczą emisję hałasu do środowiska, a tym samym poprawią komfort życia mieszkańców Katowic. Realizacja tych działań docelowo na prowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych w miejscach, gdzie wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm, które są opisane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Projekt Programu został stworzony na podstawie gruntownej analizy efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując ten dokument wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, opracowanej w 2018 r., ale także tendencje rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną oraz możliwości finansowe. Dzięki temu dostosowano go do polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta.


Program składa się z czterech podstawowych elementów:

 • analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie Mapy akustycznej, która wskazuje obszary najbardziej narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu;
 • oceny realizacji działań poprzednich edycji POŚpH (w przypadku miasta Katowice są to Programy z lat 2010 i 2017), obejmującej analizę przyjętych założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych zadań;
 • wyznaczenia podstawowych kierunków działań zmierzających do obniżenia hałasu w środowisku;
 • wskazania obszarów i zakresu działań przeciwhałasowych w odniesieniu do poszczególnych źródeł hałasu. 


Wszystkie obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu powinny być objęte Programem. Jednak ze względu na: 
 • wielkość obszaru narażonego i liczbę źródeł hałasu, 
 • dostępność wystarczająco skutecznych technik i metod redukcji hałasu, 
 • koszt ich stosowania, 

nie jest możliwe, aby wszystkie zadania były zrealizowane w perspektywie kilku, czy kilkunastu lat. Dlatego niezbędny jest podział zadań na krótko-, średnio- i długoterminowe, który zależny jest od: 

 • wielkości narażenia na hałas, 
 • liczby mieszkańców narażonych na hałas, 
 • możliwości finansowania. 

Podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań jest wielkość przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku oraz liczba narażonych osób (czego miarą jest wskaźnik M). 


Jak zgłosić uwagi do projektu Programu?

Od 21 kwietnia do 11 maja uwagi i opinie mieszkańców będą zbierane za pomocą formularza konsultacyjnego. Będzie go można uzupełnić bezpośrednio TUTAJ, albo pobrać i odesłać na adres e-mail: konsultacje@katowice.eu, wpisując w tytule wiadomości "uwagi do programu".

formularz konsultacyjny


Opinie w ww. terminie będzie można również przesłać listem pod adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne.


Materiały:

Projekt POŚpH_Katowice_2019_dokument główny.pdf

Projekt POŚpH_Katowice_2019_Zalacznik_1_Wizualizacje.pdf

Projekt POŚpH_Katowice 2019_Załącznik 2_Sprawozdanie do Komisji Europejskiej.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice