Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+
 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36K,34M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Ponadto, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne. W ramach projektu uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży zawodowych lub prac interwencyjnych.

 

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

   

Okres realizacji projektu: od 1kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony oraz rozliczony.

 sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice