Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap

Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap
 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.
 
Opis projektu: 
Celem projektu jest poprawa w okresie od marca 2018 do grudnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących dzielnicę Katowice – Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.
 
Okres realizacji projektu: marzec 2018r. – grudzień 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 565 915,78 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 401 082,54 (85%), z budżetu państwa wynosi 164 833,24 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 82 416,62 zł.

Stan realizacji: Podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

 sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice