EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa w okresie od wrzesień 2017 do sierpnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice – Burowiec poprzez działania Centrum Społecznościowego SZOPKI tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: październik 2017r. – sierpień 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 576 634,40 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 410 672,89 (85%), z budżetu państwa wynosi 165 961,51 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 36 146,96 zł.

Stan realizacji: Podpisana umowa na dofinansowanie projektu.