Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Eurostypendium drogą do dyplomu

Eurostypendium drogą do dyplomu


zporr.png


Tytuł projektu: Eurostypendium drogą do dyplomu         
 
 
W związku z dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, Województwo Śląskie zdecydowało się zrealizować projekt pn „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Projekt objął pomocą studentów pochodzących z terenów wiejskich i zmarginalizowanych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Ogólna kwota przewidziana na realizację projektu w Województwie Śląskim to 21,8 mln PLN. Do udziału w projekcie zostały zaproszone powiaty oraz miasta na prawach powiatu województwa śląskiego i pomiędzy te jednostki zostały podzielone w/w środki.

O stypendium mogli ubiegać się studenci realizujący studia na państwowej lub niepaństwowej uczelni wyższej, zameldowani na terenie województwa śląskiego  i pozostający w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium została wstępnie ustalona na około 350 zł. Było ono wypłacone jednorazowo za okres 9 miesięcy w kwietniu / maju 2009r.

Miasto Katowice realizowało projekt od 27 lutego 2009r. do 31 września 2009r.

W projekcie wzięło udział 78 studentów. W ramach projektu wypłacono stypendium w łącznej wysokości 243.250,00 zł, z czego 75% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% ze środków budżetu państwa.

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice