Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – I etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a, a także dwóch budynków będących w trwałym zarządzie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej: przy ul. Techników 5 (Internat) oraz przy ul. Techników 7.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację ww. budynków.

Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – II kw. 2021 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 12.427.570,91 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.798.079,85 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 6.629.491,06 zł.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice