Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1.  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - VIII Liceum Ogólnokształcącego, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. 3 Maja 42. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” oraz poprawy efektywności energetycznej budynku. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. - IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 985 397,01 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 4 246 416,32 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  499 578,39 zł (10% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  3 239 402,30 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice