Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1.  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Sobańskiego 86.​
Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” oraz poprawy efektywności energetycznej budynku. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. - IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4 955 363,32 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 2 372 009,72 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  2 583 353,60 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice