Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

​ul. Jagiellońska 17, 40 - 032 Katowice, tel.: 32 251 00 87 lub 32 251 14 51,

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl, www.mops.katowice.pl.

Dyrektor MOPS - Anna Trepka

Zastępca Dyrektora MOPS - Agata Mryc

Zastępca Dyrektora MOPS - Mariusz Nowak

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 1. Dział Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego - ul. Jagiellońska 17
 • Izabela Krupa - podinspektor 32 251 00 87 wew. 168,
 • Karina Bogacka - starszy inspektor 32 251 00 87 wew. 168,

2.    Dział Pomocy – ul. Jagiellońska 17

 • Barbara Rogóż - starszy specjalista 32 251 00 87 wew. 173,
 • Katarzyna Czernecka - starszy pracownik socjalny 32 251 00 87 wew. 179,

3.    Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii – ul. Morcinka 19a

 • Katarzyna Prucia - specjalista pracy socjalnej 32 250 50 16 wew. 221,

4.    Dział Projektów i Inicjatyw – ul. Francuska 70 (XIII p.) 32 416 22 74 [do 78], pi@mops.katowice.pl

 • Agnieszka Łojek – kierownik 32 416 22 73

5.    Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – ul. Jagiellońska 17

 • Marcin Milcarz - kierownik (32) 251 00 87 wew. 145.

Zadania MOPS w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób:
  • udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
  • prowadzenie ośrodków wsparcia,
  • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  • realizowanie programów profilaktycznych,
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin zastępczych,
 3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wczesna interwencja (dzieci do 7. roku życia),
 5. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. działalność związana z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej i realizacją programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice