Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 17

40- 032 Katowice

Dyrektor MOPS - Anna Trepka

Zastępca Dyrektora MOPS - Ewa Bromboszcz

Zastępca Dyrektora MOPS - Agata Mryc

tel: 32 251 00 87, 32 251 14 51,

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl, www.mops.katowice.pl.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego - ul. Jagiellońska 17

- Karina Bogacka - starszy inspektor - 32 251 00 87 wew. 168,

- Izabela Krupa - referent - 32 251 00 87 wew. 168,

2. Dział Pomocy – ul. Jagiellońska 17

- Agnieszka Dutka - zastępca Kierownika - 32 251 00 87 wew. 173,

- Barbara Rogóż - inspektor - 32 251 00 87 wew. 173,

- Katarzyna Czernecka - starszy pracownik socjalny - 32 251 00 87 wew. 179,

3. Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii – ul. Morcinka 19a

- Katarzyna Prucia – starszy pracownik socjalny - 32 250 50 16 wew. 221;

4. Dział Projektów i Inicjatyw – ul. Francuska 70 (XII p.) 32 416 22 74 [do -78], mail: pi@mops.katowice.pl

- Mariusz Nowak – Kierownik - 32 416 22 73

5. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 - ul. Andrzeja 10

- Alicja Palińska – starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 251 60 99;

6. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 – ul. Warszawska 42

- Jolanta Matysiak - starszy pracownik socjalny - 32 253 66 12;

7. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 – ul. Oblatów 24

- Joanna Kula - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 203 63 13;

8. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 – ul. Gliwicka 96

- Maria Stronczek – starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 353 02 75;

9. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 – ul. Dębowa 16c

- Jadwiga Dusińska - starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator - 32 250 50 15;

10. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 - ul. Czecha 2

- Małgorzata Gola-Kawaler - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 253 81 21;

11. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 – ul. Świdnicka 35a

- Aneta Pancer – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator - 32 252 56 35;

12. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 - ul. Łętowskiego 6a

- Renata Greń - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 206 15 68;

13. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 - ul. Krakowska 138

- Jolanta Blaza - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator - 32 255 35 67;

14. Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 - ul Krakowska 138

- Agnieszka Krupa - starszy pracownik socjalny - koordynator - 32 209 97 13 ;

15. Dział ds. Osób Bezdomnych – ul. Morcinka 19a

- Jacek Marciniak - kierownik - 32 209 00 09.


Zadania MOPS w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób:

1) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,

2) prowadzenie ośrodków wsparcia,

3) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

4) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1) prowadzenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia).


Ponadto Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej poprzez rozwijanie działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach czy prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych. Ośrodek podejmuje działania nakierowane na angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.


Ośrodek również współpracuje w obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł, niż budżet miasta Katowice poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania czy udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej. Rozbudowana i długofalowa współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi nakierowana jest też na zawieranie umów partnerskich czy porozumień o współpracy.


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice