Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Poznać-Zrozumieć-Współdziałać

Poznać-Zrozumieć-Współdziałać

pokl kat otw.jpg 


Tytuł projektu: Poznać – Zrozumieć – Współdziałać

 
Program / priorytet/ działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Opis: Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Katowicach. Projekt przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach. Wybrani w drodze rekrutacji uczestnicy korzystali z szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które miały wpłynąć na rozwój zainteresowań uczniów, a także kompetencji – z punktu widzenia ich przyszłości – kluczowych. W ramach projektu przeprowadzane były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, informatyki, języka angielskiego, przyrody, jak również zajęcia o tematyce regionalnej, zajęcia rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – sztuka teatralna i kinowa, zajęcia plastyczne czy wokalno – taneczne.
Dodatkowo w trakcie realizacji projektu prowadzone były zajęcia specjalistyczne z psychologiem i pedagogiem, a także działania prewencyjne – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Okres realizacji projektu: od 19 stycznia 2009r. do 31 lipca 2010r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Wartość budżetu projektu założona we wniosku o dofinansowanie wynosiła 345 600,57 zł, dofinansowanie w przypadku tego projektu pokryło 100% wydatków, z czego 293.760,48 zł (85%) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 51.840,09 zł (15%) z budżetu Państwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice