logotypy POIŚ.jpg

Tytuł projektu: Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 
do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV-Rozbudowa DK 81 
na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko / Oś priorytetowa 4. Infrastruktura drogowa dla miast/ Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Opis projektu:  Celem projektu jest  rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV. Zasadniczą część projektu stanowi rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego WB typu „Karo” na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej z rondem turbinowym dwupasowym, stanowiącym poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4 zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.

Okres rzeczowej realizacji projektu: I kw. 2018r. - IV kw. 2019r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 97 010 195,29 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 71 826 557,88 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014‑2020 wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POliŚ. Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.qov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - link do strony.

Zgłaszać można wszelkie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Programu lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady obowiązujące przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:
· Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
· Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
· W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
· W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.