Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


1. Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach

Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:

3 600 000,00 zł/1 180 327,86 zł/ 2 419 672,14 zł

Czas trwania: luty- listopad 2011

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa 5 domków kempingowych, modernizacja zaplecza techniczno-socjalnego oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Trzech Stawów w dzielnicy Os. Paderewskiego w Katowicach. Założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie nowej oferty noclegowej dla obiektu turystycznego „Camping 215” oraz przetworzenie na całoroczną placówkę.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie-znajduje się na liście rezerwowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013