pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach


​Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach. Wsparciem zostało objętych 397 uczniów ww. szkoły (w tym 192 dziewczynki i 205 chłopców). Celem projektu było wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.


Cele te zostały osiągnięte m.in. poprzez:

zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu: sierpień 2011 – lipiec 2013

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 929 453,50 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego