Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 3

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 3

logotyp EFS.png

Tytuł projektu: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE- MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz. 3

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne/ Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne/ Poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania min. 20 rodzin (min. 60 osób w tym 40K/20M) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Katowice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Okres realizacji projektu:  1 listopada 2022r. - 30 czerwca 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 529 411,75zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 449 999,98zł (85%), a wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Miasta Katowice oraz UNICEF.

Stan realizacji: Projekt rekomendowany do dofinansowania.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice