logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – Murckach.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów / Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej/ Poddziałanie: 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest wspieranie ochrony różnorodności biologicznej, poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w Zespole Szkół w Katowicach – Murckach. W CEE będą prowadzone m. in. działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych Śląska, będą prowadzone zajęcia pozwalające na zapoznanie się z różnorodnością biologiczną, a także ze sposobami zwalczania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Projekt polega na adaptacji na potrzeby CEE wybranych pomieszczeń szkoły na: pracownię komputerową, plastyczną oraz salę audiowizualną, utworzeniu kompleksu przyrodniczego w miejscu nieczynnego boiska sportowego oraz adaptacji dwóch pomieszczeń szkolnych na pokoje socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. ZZM zajmować się będzie utworzonymi kompleksami przyrodniczymi.

Informacje z działalności Centrum Edukacji Ekologicznej dostępne są pod adresem: http://zs2.katowice.pl/centrum-edukacji-ekologicznej/


Okres realizacji projektu: IV kw. 2015r. – II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 140 023,58 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 744 987,42 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 395 036,16 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony, w okresie trwałości.