log bi.png

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowa i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej" wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego, celem likwidacji istotnych problemów społecznych na obszarze rewitalizowanym, wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Katowice oraz w celu skutecznego i kompleksowego przekształcenia tego obszaru w atrakcyjną, a zarazem przyjazną i bezpieczną przestrzeń społeczną, zachęcającą do spędzenia w niej wolnego czasu.

Okres realizacji projektu: III kw. 2014 r. – II kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 6.331.869,46 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.047.319,40 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 593.802,28 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a wydatki z budżetu miasta Katowice wynoszą 690.747,78 zł.

Stan realizacji: projekt w trakcie rzeczowej realizacji.