Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymiTytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opis projektu:
Projektem objętych zostało 6 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Są to Miejskie Przedszkole nr 15, Miejskie Przedszkole nr 41, Miejskie Przedszkole nr 47, Miejskie Przedszkole nr 50, Miejskie Przedszkole nr 67 oraz Miejskie Przedszkole nr 91. Wszystkie wymienione przedszkola posiadają oddziały integracyjne.
Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących wychowanie przedszkolne, wzmocnienie zdolności dzieci do przyszłego zatrudnienia oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia instytucjom systemu oświaty oraz osobom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.
Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
  • przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci,
  • przeprowadzenie zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci,
  • zorganizowanie grup wsparcia w formie warsztatów dla rodziców,
  • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2011 r. do 31 maja 2013 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 243 639,00 PLN . Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 13,5% to środki pochodzące z budżetu państwa. Pozostałe 1,5% stanowił wkład własny Miasta Katowice.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
powrót do poprzedniej strony 
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice