Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Znam - Rozumiem – Współdziałam

Znam - Rozumiem – Współdziałam

 pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Znam - Rozumiem – Współdziałam

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu:
Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach. Wsparciem zostało objętych 304 uczniów (w tym 159 dziewczynek i 145 chłopców). Wsparcie skierowane było głównie do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych uczniów a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.

Cele te zostały osiągnięte m.in. poprzez:
  • zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
  • zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
  • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu:
wrzesień 2011 – lipiec 2013

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 936 116,34 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice