Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Dudy-Gracza - 1 Maja - Bogucicka

Dudy-Gracza - 1 Maja - Bogucicka

Od 16 czerwca do 15 lipca 2015 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy - Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji "Terplan" Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 6 lok. 7, II piętro - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.

 

Materiały do wyłożenia:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa prognozy oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały w sprawie uchwałenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudu - Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach

Załącznik nr 1 - rysunek planu (projekt)


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice Rynek 13, sala 515, V piętro. 

 

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej) , adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 29 lipca 2015 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 29 lipca 2015 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy - Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach

Granice obszaru objętego planem - załącznik do uchwały nr XXXIII/730/13 Rady Miasta Katowice z dn. 30 stycznia 2013 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy - Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice