Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Utworzenie Jednostek Pomocniczych

Utworzenie Jednostek Pomocniczych

Zapraszamy mieszkańców Katowic posiadających czynne prawo wyborcze do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. utworzenia dwóch Jednostek Pomocniczych miasta Katowice - nr 1 Śródmieście oraz nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec


14 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie nr 2253/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec - z zarządzeniem​ można zapoznać się TUTAJ

Konsultacje zostały zainicjowane przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr LX/1226/18 z dn. 27 września 2018 r. - z uchwałą można zapoznać się TUTAJ

Do tej pory w Katowicach utworzono 20 jednostek pomocniczych, w 18 z nich działają Rady. Z inicjatywy Rady Miasta Katowice planuje się powołanie kolejnych dwóch – aby jednak do tego doszło głos muszą zabrać sami mieszkańcy.Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wyrazić swoją opinię w temacie powołania jednostek pomocniczych można na dwa sposoby – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego lub formularza tradycyjnego, który należy przekazać do urzędu na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

•             odesłać listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne

•             dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, Rynek 13 pokój 204 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Na Państwa opinie czekamy od 3 do 21 grudnia 2018 r. 


Formularze konsultacyjne: (dostępne od 3 grudnia )

formularz elektroniczny

formularz konsultacyjny do pobrania.docx


Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, zostały one przekazane Radzie Miasta Katowice celem podjęcia dalszych decyzji w kwestii utworzenia Jednostek Pomocniczych nr 1 i 4.

raport.pdfJednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miasta z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami albo na wniosek 10% mieszkańców danej jednostki pomocniczej, posiadających czynne prawo wyborcze.

Głównym celem ich działania jest tworzenie warunków do pełnego udziału mieszkańców w omawianiu ważnych dla nich spraw, związanych z bieżącymi problemami jednostki. Organami jednostki jest rada jednostki oraz zarząd jednostki, których działalność jest jawna i obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności organów, wstępu na sesje rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów. Członkowie organów Jednostki pełnią swoje funkcje społecznie.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/jednostki pomocnicze udostępniane są m.in. informacje dot. siedziby organów jednostek pomocniczych, składu rad i zarządów funkcjonujących w Katowicach jednostek pomocniczych, dane kontaktowe do osób funkcyjnych, terminy sesji rad jednostek oraz dyżurów radnych rad jednostek, a także strony internetowe tworzone przez rady.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice