Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje uchwała krajobrazowa

uchwała krajobrazowa


Zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców do wzięcia udziału w dyskusji nad zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.


14 lutego 2017 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał zarządzenie nr 1235/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice (z dokumentem można zapoznać się TUTAJ), które zostało zmienione zarządzeniem nr 1629/2017 r. z dnia 3.10.2017 r. (z dokumentem można zapoznać się TUTAJ).


Plan konsultacji:

  • akcja informacyjna (luty/marzec)
  • ankieta (marzec)
  • spotkanie warsztatowe (wrzesień)
  • spotkanie podsumowujące (październik)Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych.


raport końcowy z konsultacji społecznych

zał. nr 1 zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1235/2017 z dn. 14.02.2017 r.

zał. nr 2 zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1629/2017 z dn. 3.10.2017 r.

zał. nr 3 Raport z badania ankietowego (wraz z załącznikami 1 oraz 2)

zał. nr 4 materiały ze spotkania konsultacyjnego 18.09.2017 (słowniczek, grafiki, mapy 1, mapy 2, propozycje rozwiązań

zał. nr 5 protokół ze spotkania informacyjnego 30.10.2017

zał. nr 6 wyniki konsultacji wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych wniosków


Uczestników konsultacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, którą można pobrać tutaj i odesłać do 19 stycznia 2018 r. pod adresem konsultacje@katowice.eu.


Kalendarium wydarzeń

październik 2017


30 października w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 odbyło się ostatnie spotkanie w ramach procesu konsultacyjnego. Jego celem było przedstawienie działań jakie zostały podjęte w trakcie konsultacji oraz kolejnych kroków urzędu zmierzających do opracowania projektu uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. Spotkanie miało charakter otwarty i zgromadziło przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych tematem sytuowania reklam w naszym mieście.

Po omówieniu przez przedstawiciela urzędu zrealizowanych prac (prezentacja ze spotkania dostępna TUTAJ) pojawiły się pytania z sali dotyczące zarówno propozycji rozwiązań dla ochrony krajobrazu przygotowanych przez podmiot zewnętrzny, jak i działań samego urzędu.

Przebieg spotkania podsumowującego zostanie zawarty w raporcie końcowym z przeprowadzonych konsultacji. Raport ten następnie zostanie opublikowany wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta wobec zgłoszonych wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że celem procesu było pozyskanie opinii mieszkańców Katowic w odniesieniu do możliwych do wdrożenia w mieście zasad, dających sposobność uporządkowania przestrzeni publicznej. Wszystkie informacje pozyskane na etapie prac przygotowawczych, tj.: uzyskane w toku przeprowadzonego dialogu technicznego, zawarte w opracowaniu wykonanym przez PwC, a także uwagi i propozycje rozwiązań zgłaszane przez uczestników konsultacji społecznych będą stanowiły materiał wyjściowy do opracowania projektu uchwały. Przygotowany dokument będzie podlegał dalszym konsultacjom.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem postępu prac nad przygotowaniem propozycji rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu na spotkanie informacyjne podsumowujące proces konsultacyjny dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. 

Spotkanie odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23. 


Po spotkaniu zostanie sporządzony raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji, zawierający zestawienie wszystkich zebranych uwag i propozycji rozwiązań w zakresie ochrony krajobrazu. Raport ten następnie zostanie opublikowany wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta wobec zgłoszonych wniosków.plakat 30.10.2017.jpgwrzesień 2017

Zgodnie z harmonogramem procesu w miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie konsultacyjne, dedykowane mieszkańcom, przedsiębiorcom i zarządcom nieruchomości, którego celem było przedstawienie do zaopiniowania przygotowanych przez firmę PwC propozycji rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu.

Spotkanie miało miejsce 18 września 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Angelo i skupiło w znacznej mierze przedstawicieli przedsiębiorców zainteresowanych tematem sytuowania reklam w naszym mieście. Spotkanie miało charakter zamknięty – zainteresowane osoby zgłaszały chęć uczestnictwa pod wskazanym w zaproszeniu numerem telefonu lub adresem mailowym. Łącznie w rozmowach wzięło udział 42 osób.

W trakcie spotkania zostały przedstawione uczestnikom do zaopiniowania przygotowane przez firmę PwC na zlecenie urzędu propozycje rozwiązań dla miasta Katowice w zakresie ochrony krajobrazu. Propozycje te poprzedziła przeprowadzona praz PwC diagnoza obecnego stanu sytuowania w mieście reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Stanowią one element prac nad przyszłymi propozycjami regulacji, które można by było zastosować w naszym mieście. Celem tych regulacji ma być zapewnienie harmonijnego współistnienia wszystkich ww. elementów, tak by wpływały one pozytywnie na sposób ich odbioru, jakość przestrzeni w mieście oraz na ogólny wizerunek miasta.

Przygotowane materiały były następnie punktem wyjścia do dyskusji uczestników. W trakcie spotkania pojawiały się zarówno pytania do autorów przedstawionych propozycji rozwiązań, jak i wnioski do wykorzystania przy opracowaniu projektu uchwały.

Ponadto ustalono, że zainteresowane osoby do 3 października mogą składać dodatkowe propozycje rozwiązań w zakresie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice za pomocą Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice (dodatkowo pod adresem mailowym konsultacje@katowice.eu)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania konsultacyjnego za poświęcony czas i zgłoszone uwagi.


Materiały prezentowane na spotkaniu:

słowniczek

propozycje rozwiązań

grafiki

mapy


warsztaty uchwala krajobrazowa.JPG


Zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców do udziału w warsztatach poświęconym zasadom i warunkom sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Spotkanie odbędzie się 18 września br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Hotelu Angelo przy ul. Sokolskiej 24.

Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać do 14 września pod nr tel. (32) 25 93 654 lub pod adresem e-mailowym: konsultacje@katowice.eu. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, decydująca jest kolejność zgłoszeń, dlatego już dzisiaj zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do zgłoszenia swojego udziału.plakat warsztaty 18.09.jpg
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego, przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.


Raport

załącznik nr 1

załącznik nr 2Od 13 do 27 marca zapraszamy mieszkańców Katowic, przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości lub ich przedstawicieli do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Ankietę można wypełnić elektronicznie TUTAJ lub pobrać wersję tradycyjną (papierową) w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice (Rynek 1) oraz w Miejskim Domu Kultury na Zarzeczu.


plakat do druku reklama.jpg


Kalendarium wydarzeń przedkonsultacyjnych


luty 2017

Prezydent Miasta Katowice 14 lutego 2017 r.  uruchomił konsultacje społeczne dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. Zgodnie z przyjętym harmonogramem procesu, mieszkańcy oraz zainteresowani przedstawiciele zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców będą mogli wyrazić swoją opinię na dwa sposoby. W pierwszej fazie konsultacji (marzec 2017) opublikowana zostanie ankieta diagnostyczna, do wypełnienia której Urząd zaprasza wszystkich chętnych. Wyniki badania zostaną przekazane firmie PwC w celu uwzględnienia zebranych opinii w pracach nad opracowaniem wstępnych zasad. Po odebraniu zleconych prac, zebrane przez podmiot zewnętrzny propozycje rozwiązań dla miasta Katowice zostaną poddane społecznej ocenie (wrzesień 2017).

Po zakończeniu prac PwC oraz podsumowaniu wniosków zebranych w trakcie konsultacji społecznych Zespół Roboczy ma za zadanie opracować projekt uchwały.  Zgodnie z zapisami ustawy krajobrazowej zostanie on następnie poddany procesowi uzgodnień z jednostkami merytorycznymi oraz konsultacji społecznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu. Finalnie projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady Radzie Miasta Katowice. 


grudzień 2016

Kolejny podjętym krokiem było ogłoszenie w grudniu 2016 r. przetargu na Wykonanie prac początkowych dla przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.
W przetargu wyłoniono firmę PwC z siedzibą w Warszawie, z którą 9 lutego 2017 r. podpisano umowę. Wybrany podmiot zewnętrzny ma 6 miesięcy na wykonanie zleconych zadań.

przetarg:

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5173&menu=668

 

wrzesień 2016

Równocześnie z pracami nad przygotowaniem przetargu ukonstytuował się Zespół Roboczy (wrzesień 2016), złożony z pracowników komórek Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, którego zadaniem jest finalne wypracowanie projektu uchwały, w oparciu o prace wybranego w przetargu podmiotu zewnętrznego oraz opinie mieszkańców Katowic, zebrane w trakcie konsultacji społecznych.


styczeń – maj 2016

Początkowe prace polegały na konsultacjach wewnętrznych urzędu, ich efektem było powołanie komisji dla przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego (styczeń 2016). W trakcie tego działania (marzec – maj 2016) poproszono podmioty zewnętrzne  o pomoc w określeniu zakresu działań niezbędnych do zlecenia (w trybie przetargu nieograniczonego) przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. W toku prac ustalono, że wyłoniony wykonawca, oprócz propozycji zasad uporządkowania przestrzeni w Katowicach, powinien wykonać inwentaryzację oraz podział miasta na obszary.

dialog techniczny:

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=4977&menu=667


październik 2015

Prace nad przepisami porządkującymi przestrzeń w mieście zostały zainicjowane przez Radę Miasta Katowice, która uchwałą nr XVII/293/15 z dn. 29 października 2015 r. zobowiązała Prezydenta Miasta do przygotowania projektu uchwały  ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice".

uchwała:

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=61292&menu=660


kwiecień - wrzesień 2015

24 kwietnia 2015 r. Sejm przyjął zapisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. Dokument ten między innymi wprowadza definicje reklamy, szyldu, krajobrazu, w tym kulturowego i priorytetowego. Samorządy otrzymały również liczne instrumenty prawne w celu ochrony krajobrazu. Na podstawie ustawy mają możliwość uchwalenia lokalnych kodeksów reklamowych, wprowadzających m.in. zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie gminy.

ustawa:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000774

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice