logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych ​ i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest remont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni w budynku warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach oraz zakup sprzętu (frezarki CNC oraz dwóch tokarek numerycznych) i dostosowania budynku do przepisów p. poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych  (toaleta dla niepełnosprawnych). Projekt skierowany jest do grupy docelowej, którą stanowią uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Grupa liczy ok. 800 uczniów w skali roku szkolnego. Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeby projektu pn. „SOS Szkolenia Otwartych Szans”, realizowanego przez  ŚTZN w ramach  poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT.

Okres realizacji projektu: II kw. 2017r.– II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4 690 230,99 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 3 133 266,53 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 1 556 964,46 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.