Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Zmiany w polityce parkingowej

Zmiany w polityce parkingowej

UWAGA: obecnie trwają prace nad nowymi zasadami parkowania w wyznaczonych strefach w mieście. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Poniższe materiały zostały opublikowane w 2021 roku w ramach  konsultacji społecznych dot. zmian w polityce parkingowej w mieście Katowice. Zapraszamy do lektury.Dlaczego proponujemy zmiany w polityce parkingowej?

Strefa płatnego parkowania w Katowicach – stan obecny

Gdzie aktualnie można zaparkować
Aktualnie obowiązujące w mieście stawki
Aktualnie obowiązujące godziny pobierania opłat
Aktualnie obowiązujące abonamenty

Jakie zmiany proponujemy?

Zmiana obszaru Strefy - propozycje do konsultacji
Zmiana godziny funkcjonowania Strefy Płatnej - propozycje do konsultacji
Zmiana stawek - propozycje do konsultacji
Przywileje dla mieszkańców obu Stref oraz mieszkańców Katowic
Nowa kwota opłaty dla postoju poniżej jednej godziny

Ankieta – do kogo skierowana

Jak wypełnić ankietę?

Masz dodatkowe propozycje do zmian w polityce parkingowej?

Odpowiedzi mieszkańców

Podstawa prawna


- Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic załatwiając sprawy w centrum mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście. Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.


Polityka parkingowa reguluje kwestie parkowania jako elementu wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej. Realizowana jest m.in. poprzez:  wydzielanie stref płatnego parkowania, budowę systemu parkingów przesiadkowych Park & Ride oraz połączenie ich z systemem komunikacji zbiorowej, a także zmiany w infrastrukturze parkingowej.


Z dotychczas przeprowadzonych badań i analiz zachowań transportowych, o których więcej pisaliśmy TUTAJ wynika, że:

 • jakość funkcjonowania strefy centralnej miasta nie spełnia oczekiwań mieszkańców

 • występuje na tym obszarze zjawisko zatłoczenia komunikacyjnego

 •  na badanym terenie jest za mało miejsc postojowych

 • wiele pojazdów parkuje w sposób niedozwolony

 • do centrum wjeżdża zbyt wielu kierowców, którzy pomimo możliwości  korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zajmują miejsca postojowe osobom zamieszkującym ten obszar


Pozyskane dane potwierdziły również konieczność podjęcia takich działań, dzięki którym zwiększy się rotacja samochodów parkujących na tym obszarze oraz wzrośnie wykorzystanie potencjału komunikacji publicznej.


Zmiany w polityce parkingowej wprowadzane są stopniowo:

w 2020 r. doposażono Strefę Płatnego Parkowania w nowe parkomaty z funkcją płatności kartą oraz uruchomiono płatności mobilne

od maja 2021 w Śródmieściu Katowic zmieniły się stawki za parkowanie, wprowadzono też preferencyjne stawki abonamentowe dla mieszkańców Katowic oraz wyższe kary dla kierowców, którzy nie płacą za parkowanie

Zalety dobrze prowadzonej polityki parkingowej:

- mniejsze zatłoczenie centrum miasta

- zmniejszenie emisji spalin i hałasu

- możliwość adaptacji przestrzeni publicznej na tereny zielone, chodniki i ścieżki rowerowe

- zniwelowanie problemu parkowania w niewłaściwych miejscach oraz niewłaściwy sposób

- polepszenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz rowerzystów

- zwiększenie komfortu mieszkańców centrum

- polepszenie warunków parkowania i skrócenie czasu poszukiwania wolnego miejsca


Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach - stan obecny

Gdzie aktualnie można zaparkować

Na terenie Katowic ustalono strefę płatnego parkowania, w skład której wchodzą następujące podstrefy:


Podstrefa „Śródmieście”


podstrefa Śródmieście.PNG


Podstrefa "Ceglana - Wita Stwosza"


Podstrefa Ceglana Wita Stwosza.PNG

 

Aktualnie obowiązujące w mieście stawki

 • pierwsza godzina: 3 zł
 • druga godzina: 3,6 zł
 • trzecia godzina: 4,2 zł
 • każda kolejna godzina: 3 zł

opłata dodatkowa zależna od terminu zapłaty (do 7 dni - 100 zł) – po 7 dniach - 200 zł


Aktualnie obowiązujące godziny pobierania opłat

Opłata jest pobierana w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do godziny 16.30


Aktualnie obowiązujące abonamenty - abonament miesięczny oraz abonament kwartalny

 • dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach
 • przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom fizycznym, którzy są właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów

Opłata miesięczna za korzystanie z „abonamentu miesięcznego" wynosi 200 zł

Opłata kwartalna za korzystanie z „ abonamentu kwartalnego" wynosi 480 zł


Jakie zmiany proponujemy?


Zmiana obszaru strefy - propozycje do konsultacji

Chcemy poszerzyć obszar płatnego parkowania oraz podzielić go na dwie strefy.

W zamierzeniach Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania w większości pokrywać się będzie z obecnym obszarem strefy płatnej. Stanowi ona ścisłe centrum miasta, które powinno być dedykowane głównie mieszkańcom, podróżom pieszym i rowerowym, komunikacji publicznej czy podróżom współdzielonym. Wjazd samochodem powinien odbywać się tylko w celu załatwienia ważnej, krótkotrwałej sprawy, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej. Natomiast proponowana Strefa Płatnego Parkowania ma na celu ograniczenie ilości podróży realizowanych samochodami w obszarze Śródmieścia Katowic.


Poniżej przedstawiamy mapę obszaru objętego analizami parkingowymi z podziałem na podobszary (sektory ulic) obejmujące: Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone kolorem czerwonym), poszerzoną Strefę Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym) oraz tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania (zaznaczone kolorem niebieskim).


Zaproponowany obszar poszerzonej strefy parkowania powstał w oparciu o przeprowadzone w 2019 roku (przed ograniczeniami COVID-19) badania i analizy parkowania na obszarze strefy śródmiejskiej miasta Katowice, a także we współpracy z ekspertami Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.


nowe granice stref.PNG

Sprawdź, do którego podobszaru, przyporządkowano konkretną ulicę z centrum miasta.

wykaz ulic.pdf

Zmiana godzin funkcjonowania Strefy płatnej- propozycje do konsultacji 

Proponujemy wydłużenie czasu poboru opłat za parkowanie w dni powszednie, z obowiązujących 7,5 godziny do 9 godzin


Zmiany stawek - propozycje do konsultacji

Propozycje wariantów stawek dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone na mapie kolorem czerwonym)


 

wariant

pierwsza

godzina

druga

godzina

trzecia

godzina

każda kolejna godzina cały dzień
WARIANT I5,00 zł6,00 zł7,00 zł5,00 zł48,00 zł/9 h
WARIANT II7,00 zł8,00 zł9,00 zł7,00 zł66,00 zł/9 h
WARIANT III10,00 zł11,00 zł12,00 zł10,00 zł93,00 zł/9 h
WARIANT IV12,00 zł13,00 zł14,00 zł12,00 zł111,00 zł/9 h


Środki pieniężne pobrane z opłat za postój w Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w sposób pośredni „wrócą” do mieszkańców Katowic. Wynika to z zapisów ustawy o drogach publicznych: co najmniej 65% z wpływów ma być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.


Propozycje wariantów stawek dla Strefy Płatnego Parkowania(czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony na mapie kolorem zielonym)


 

wariant

pierwsza

godzina

druga

godzina

trzecia

godzina

każda kolejna godzina cały dzień
WARIANT I3,60 zł4,00 zł4,80 zł3,60 zł34,00 zł/9 h
WARIANT II4,00 zł4,80 zł5,60 zł4,00 zł38,40 zł/9 h
WARIANT III4,20 zł5,00 zł6,00 zł4,20 zł40,40 zł/ 9 h


Przywileje dla mieszkańców obu Stref oraz mieszkańców Katowic

Dla mieszkańców naszego miasta przygotowane zostaną preferencyjne stawki abonamentowe, z których będzie można korzystać w ciągu dwóch ulic w obrębie zamieszkania.


Mieszkańcom obu Stref dedykowana będzie „Karta mieszkańca". Przysługiwać ona będzie na jeden pojazd samochodowy osobom, które są zameldowane na pobyt stały w Strefie i są właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu.

Aktualne stawki za korzystanie z „Karty mieszkańca":

 • za jeden miesiąc - 20,00 zł,
 • za jeden kwartał - 50,00 zł.

Dla Katowiczan zamieszkałych poza Strefami, osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach, przewidziano dedykowane abonamenty – miesięczne oraz kwartalne – umożliwiające postój w danej Strefie.


Nowa kwota opłaty dla postoju poniżej jednej godziny

Proponujemy również wprowadzenie opłaty minimalnej dla postoju trwającego poniżej 1 godziny –  naliczanej dla pierwszych 15 minut (postój powyżej 15 minut, płatny jako godzinny) lub naliczanej dla pierwszych 30 minut (postój powyżej 30 minut, płatny jako godzinny). Stawka opłaty wyniesie 25% lub 50% opłaty za pierwszą godzinę postoju – w zależności od wybranego wariantu.

Działanie to jest dedykowane dla osób, które wjeżdżają do ścisłego centrum „na chwilę” (przykładowo, ktoś chce wypłacić gotówkę z bankomatu lub dokonać szybkich zakupów).


Ankieta – do kogo skierowana

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców Katowic oraz przedstawicieli firm i instytucji, działających na terenie miasta.

Każda firma/instytucja poprzez swojego reprezentanta może wyrazić opinię wypełniając jedną ankietę.


Jak wypełnić ankietę

Ankieta od 25 czerwca do 4 lipca 2021 r. jest dostępna pod poniższym linkiem.

Kliknij obok, aby przejść do ankiety --> wypełnij ankietę 


Prosimy o wypełnienie danych osobowych, a następnie przejście do pytań ankietowych.


Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z mapą obszaru objętego analizami parkingowymi, która jest podzielona na podobszary (sektory ulic).  Na mapie zaznaczono kolorami proponowany podział na strefy, który można - zgodnie ze swoimi preferencjami - zmienić. Aby to zrobić, prosimy kliknąć na mapie w dany podobszar (sektor ulic) i wybrać proponowaną strefę.

Następnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania dot. zakresu godzin obowiązywania poboru opłat oraz ich wysokości. Są to pytania, na które można udzielić tylko jednej, wybranej odpowiedzi.


Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia ankiety, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. W czasie trwania ankiety będzie możliwość jej wypełnienia bezpośrednio w urzędzie. Aby się umówić prosimy o kontakt pod nr tel. 32/ 25 93 144.

Odpowiedzi mieszkańców

Wyniki konsultacji będą analizowane przez powołany w 2020 r. międzywydziałowy zespół pracowników urzędu, a efektem jego pracy będą rekomendacje dla Prezydenta Miasta w zakresie zmian możliwych do wprowadzenia w polityce parkingowej miasta. Ostatecznie propozycja Prezydenta dotycząca zasad funkcjonowania obszaru płatnego parkowania zostanie przedstawiona w postaci projektu uchwały pod dyskusję Rady Miasta Katowice pod koniec tego roku.Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji.pdf

Stanowisko Prezydenta Miasta.pdf

Raport z badania ankietowego - zmiany w polityce parkingowej.pdf

załącznik - uwagi zgłaszane mailowo.pdf


Masz dodatkowe propozycje do zmian w polityce parkingowej?

Propozycje można przesyłać do 4 lipca pod adres e-mail: konsultacje@katowice.eu


Podstawa prawna

11 czerwca br. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 1668/2021 uruchomił konsultacje społeczne dot. zmian w polityce parkingowej w mieście. Z treścią zarządzenia można zapoznać się TUTAJ.

UCHWAŁA NR XIII/295/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 października 2019 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXXIV/740/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowicekolorowy pasek rozdzielający treść

W Katowicach od kilku lat trwa rewolucja transportowa. Sprawdź najważniejsze zadania realizowane w ostatnich latach:

 • Utworzenie 45 km nowych dróg rowerowych w latach 2015-2021 (koszt ok. 41 mln zł)

 • Zakup w latach 2015-2021 nowoczesnych autobusów – w tym 115 to pojazdy niskoemisyjne, a 20 to jedno i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym (koszt 130 mln zł)

 • Budowa dwóch Centrów Przesiadkowych i Międzynarodowego Dworca Autobusowego (koszt
  ok. 220 mln zł)

 • Wprowadzenie strefy "Tempo 30" – 15% dróg w Katowicach objętych tą strefą, gdzie prędkość poruszania się ograniczono do 30 km/h. Tylko w pierwszych trzech latach, po wprowadzeniu strefy, liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o blisko 40%

 • Przywracanie przestrzeni pieszym – m.in. kompleksowa przebudowa i zazielenienie ul. Dworcowej (koszt ok. 16,8 mln zł, zakończenie prac planowane jest na czerwiec/lipiec 2021 r.) oraz przebudowa ul. Warszawskiej (koszt ok. 12 mln zł, zakończenie prac planowane na koniec 2022 r.)

 • Planowane nowe parkingi w centrum miasta (parking wielopoziomowy na terenie Strefy Kultury i ul. Tylnej Mariackiej)

 • Budowa systemów zarządzania ruchem dla nadania priorytetu pojazdom komunikacji zbiorowej w ruchu drogowym (ITS)


ulotka polityka parkingowa.pdf
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice