logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka 
- modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest remont i modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej dla poszczególnych zawodów tj. elektryk, technik elektryk, ekonomista, technik elektronik, górnik górnictwa podziemnego, a także zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W wyniku zrealizowania projektu możliwe będzie nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji spoza zakresu podstawy programowej.

Okres realizacji projektu: I kw. 2017r. - IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  1 467 701,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  946 140,54 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 521 560,46 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.