Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Tytuł projektu: Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.
Wsparciem objętych zostało 122 uczniów ww. szkoły.
Celem projektu było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
- zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne.

Okre​s realizacji projektu: marzec 2011 – luty 2013

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 257 315,72 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice