Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych

Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych

logotyp FS.png

Tytuł projektu: Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach 
w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych

Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego / Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Opis projektu: Projekt dotyczy doposażenia Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, w tym zakup i montaż trenażera czasu reakcji oraz symulatora zderzenia. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną nowe możliwości nauki, w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska drogowego oraz uatrakcyjniona zostanie baza dydaktyczna szkoły. Ze sprzętu będą korzystać uczniowie szkoły branżowej oraz technikum w ramach zajęć z przedmiotów: zasady kierowania pojazdami kategorii B i C+E, przepisy ruchu drogowego oraz użytkowanie środków transportu drogowego w zawodach: technik transportu drogowego, mechanik-kierowca, technik pojazdów samochodowych. Zakup trenażera czasu reakcji oraz symulatora zderzenia pozwoli na uzupełnienie niewystarczających zasobów dydaktycznych szkoły w stosunku do wymogów podstawy programowej i dokształcania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres rzeczowej realizacji projektu: I kw. 2023r. – II kw. 2023r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 55 440,00 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 47 124,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 8 316,00 zł (15 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

Beneficjent projektu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ. Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Przekazane zgłoszenia rozpatrywane są w oparciu o następujące zasady:
̶ Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
̶ Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
̶ W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
̶ W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice